Inicio O Concello Axenda institucional Sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local

Sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local

Luns 12 de setembro do 2022 13.30 horas - Casa do Concello

Orde do día

1.- Acta da sesión anterior (29/08/2022). Aprobación.
2.- Publicacións boletíns oficiais
3.- Decretos.
4.- Facturas. Aprobación e pago.
5.- Garantías:

  • Devolución fianza SIA 320210001582, depositado para responder do contrato administrativo de: Servizo de asistencia psicolóxica ao Centro de Información á muller (CIM) do concello de Carballo (SER 23/2021). Devolución garantía 1º ano.
  • Devolución aval nº 17/20, depositado para garantizar posibles desperfectos na realización da obra: Canalización eléctrica na rúa Juan Montes 2, Bértoa.
6.- Semana Europea da Mobilidade. Programa de actividades e gastos de setembro 2022. Aprobación.
7.- Programa Pégate ao galego 2022. Aprobación do programa e do gasto.
8.- Licenzas de obra.
  • Construción dunha nave industrial para ensamblaxe de portas e almacenaxe, e venda ao por maior de portas e material de ferretería, na parcela C33 da rúa Titanio, do Parque Empresarial de Bértoa. Expte: 2022/U022/000041.
  • Reforma de edificio e instalación dun ascensor na rúa Victoria núm. 6. Expte: 2022/U022/000043.
  • Rehabilitación e reforma dunha vivenda unifamiliar situado no lugar de Covas de Abaixo núm. 14, parroquia de Sofán. Expte: 2022/U022/000045.
  • Instalación eléctrica na rúa Juan Montes, parroquia de Bértoa. Expte:2022/U022/000062.
9.- Licenzas de primeira ocupación.
  • Licenza de primeira ocupación de vivenda unifamiliar situada no lugar de Fontecaldeira núm. 29, parroquia de Sísamo. Expte: 2019/U007/000001.
  • Licenza de primeira ocupación e inicio de actividade de restaurante, pensión e vivenda no Paseo da Praia en Arnados, parroquia de Razo. Expte: 2022/U007/000021.
  • Licenza de primeira ocupación de rehabilitación de vivenda unifamiliar situada na rúa Montevideo núm. 5. Expte: 2022/U007/000022.
10.- Expedientes de contratación. Adjudicación
  • Contrato administrativo de “Servicio de control diario y semanal de desinfectante y organolépticos del Ayuntamiente de Carballo” (SER 34/2021).
11.- Rogos e preguntas

Compartir: