Concello de Carballo

Logotipo Concello de Carballo

Convocatorias

Outras

ÚLTIMO DÍA DE PRESENTACIÓN DE ARTIGOS: 15 DE ABRIL DE 2015

Convocatoria e bases do XI Premio a artigos xornalísticos normalizadores do Concello de Carballo

Descrición: O Concello de Carballo, desde o seu Servizo de Normalización Lingüística e en colaboración con varios medios de comunicación escritos, convoca o XI Premio a artigas xomalísticos normalizadores Concello de Carballo 2013 cos seguintes obxectivos:

- Incentivar a reflexión sobre a situación social da lingua galega.
- Crear espazos nos medios para fomentar o uso do idioma galega.
- Promover o uso do galega na prensa escrita

Outorgarase un único premio de 1.000 euros e a publicación do artigo nos medios colaboradores. Os interesados/as poden descargar as bases ao completo nun documento en pdf nesta mesma convocatoria.

Destino: Poderán participar neste concurso de xeito individual todas aquelas persoas que o desexen, sen límites de idade ou nacionalidade. Os artigos deberán ter entre 1.800 e 3.300 caracteres, con espazos incluídos.

Prazo: O último día para entregar os artigos é o 15 de abril de 2015, tanto no Rexistro do Pazo da Cultura (en horario de 10.00 a 13.30 horas) como en calquera oficina de correos.

Adxudicación: O xurado estará composto por tres persoas de recoñecida capacidade no ámbito ao que se refire a convocatoria e por un secretario ou secretaria, con voz e sen voto, en representación do Concello de Carballo. Outorgarase un único premio de 1.000 euros brutos e a publicación do artigo en todos os medios colaboradores.
PRAZO DE ADMISIÓN DE OBRAS: DO 11 DE FEBREIRO AO 10 DE MARZO DE 2015

Convocatoria e bases do XVII Certame Fotográfico Xosé Manuel Eirís, que reparte 1.850 euros en premios

Descrición: O Concello de Carballo, a través da Concellaría de Cultura que dirixe Mar Eirís, convoca a XVII edición do Certame Fotográfico 'Xosé Manuel Eirís'. O Concello, atendendo á proposta expresada pola Comisión Organizadora da Homenaxe a Xosé Manuel Eirís, integrada por representantes de trinta asociacións culturais de Carballo, acordou en sesión plenaria do 5 de maio de 1997 a creación deste Certame Fotográfico que tería lugar con carácter anual. A denominación de 'Xosé Manuel Eirís' para este Certame Fotográfico provén do recoñecemento que o Concello e as entidades culturais do municipio queren render a unha persoa vinculada ao mundo cultural e artístico de Carballo e de Galicia, preocupada pola recuperación e promoción do noso patrimonio cultural e pola participación da cidadanía neste proceso de desenvolvemento.

Os interesados e interesadas en consultar as bases polo miúdo, poden facelo nun documento en pdf nesta mesma convocatoria, tanto en galego como en castelán.

Destino: A dotación total do concurso é de 1.850 euros en premios, repartidos nas seguintes categorías:

-Primeiro premio: 700 euros e diploma.
-Segundo premio: 450 euros e diploma.
-'Premio Especial Carballo' á mellor fotografía que faga referencia directa ao municipio de Carballo en calquera dos seus aspectos: 450 euros e diploma.

O xurado tamén poderá conceder accésits por un importe total de 250 euros. Cada autor ou autora poderá presentar un número máximo de tres obras, aínda que cada imaxe non poderá obter máis dun premio. As fotografías realizaranse en branco e negro ou cor e o tema das imaxes é libre.

Prazo: Os traballos poderán presentarse no Rexistro Xeral do Concello de Carballo, no Rexistro auxiliar de Cultura ou por correo certificado en sobre pechado no que deberá presentarse toda a documentación necesaria, facendo constar no remite o pseudónimo empregado, xa que todas as obras se presentan baixo alcume. O prazo de admisión de obras é do 11 de febreiro ao 10 de marzo de 2015.

Data de publicación: Bases publicadas na páxina web do Concello de Carballo o xoves 19 de febreiro de 2015.

Adxudicación: A presidencia do xurado será asumida polo Alcalde do Concello de Carballo ou persoa en quen delegue. A composición do xurado, que non se fará pública ata o día do fallo, contará coa presenza de persoas vinculadas ao eido da fotografía e da imaxe, dun representante das asociacións culturais de Carballo e dun ou máis representantes do Concello de Carballo. O Concello realiza habitualmente unha exposición cos traballos presentados no prazo de catro meses dende a data do fallo do xurado.
Volver


© Concello de Carballo, 2009