Concello de Carballo

Logotipo Concello de Carballo

Convocatorias

Outras

PRAZO DE PRESENTACIÓN: ATÉ O 15 DE MAIO

Bases e convocatoria do Concurso do cartel das festas de San Xoán 2015 que se celebrarán entre o 22 e o 28 de xuño

Descrición: É obxecto do presente concurso a selección do cartel que anunciará as festas de San Xoán 2015, organizadas pola Comisión de Festas de San Xoán 2015, e que se celebrarán no municipio de Carballo entre o 22 e o 28 de xuño de 2015.

Os interesados e interesadas en consultar as bases do concurso ao completo poden facelo nun documento en pdf nesta mesma convocatoria.

Destino: Poderán participar neste Concurso todas as persoas que o desexen, sen límite de idade. Cada autor só poderá presentar unha obra. Non poderán participar os/as concursantes que resultaran gañadores nas últimas dúas edicións deste concurso. A dotación do premio é de 450 euros e está patrocinado por Optical¡a Enríquez.

Prazo: Os traballos deberán presentarse na Concellaría de Cultura do Concello de Carballo, persoalmente ou por correo certificado, entre o 17 de abril e o 15 de maio de 2015. No exterior do sobre que conteña o cartel deberá constar:

CONCURSO DO CARTEL DAS
FESTAS DE SAN XOÁN 2015
Concello de Carballo
Pazo da Cultura
Rúa do Pan, s/n
15100 Carballo (A Coruña)

Adxudicación: O xurado estará constituído por un mínimo de catro membros da Comisión de Festas e un representante do Concello de Carballo. A decisión do xurado é inapelable e adoptarase por maioría simple entre os seus membros. O xurado resérvase o dereito de declarar deserto o concurso. Os orixinais que non resulten premiados poderán recollerse no Pazo da Cultura entre o 16 de xullo e o 20 de agosto de 2015. Despois desta data entenderase que os autores renuncian aos mesmos.
ÚLTIMO DÍA DE PRESENTACIÓN DE ARTIGOS: 15 DE ABRIL DE 2015

Convocatoria e bases do XI Premio a artigos xornalísticos normalizadores do Concello de Carballo

Descrición: O Concello de Carballo, desde o seu Servizo de Normalización Lingüística e en colaboración con varios medios de comunicación escritos, convoca o XI Premio a artigas xomalísticos normalizadores Concello de Carballo 2013 cos seguintes obxectivos:

- Incentivar a reflexión sobre a situación social da lingua galega.
- Crear espazos nos medios para fomentar o uso do idioma galega.
- Promover o uso do galega na prensa escrita

Outorgarase un único premio de 1.000 euros e a publicación do artigo nos medios colaboradores. Os interesados/as poden descargar as bases ao completo nun documento en pdf nesta mesma convocatoria.

Destino: Poderán participar neste concurso de xeito individual todas aquelas persoas que o desexen, sen límites de idade ou nacionalidade. Os artigos deberán ter entre 1.800 e 3.300 caracteres, con espazos incluídos.

Prazo: O último día para entregar os artigos é o 15 de abril de 2015, tanto no Rexistro do Pazo da Cultura (en horario de 10.00 a 13.30 horas) como en calquera oficina de correos.

Adxudicación: O xurado estará composto por tres persoas de recoñecida capacidade no ámbito ao que se refire a convocatoria e por un secretario ou secretaria, con voz e sen voto, en representación do Concello de Carballo. Outorgarase un único premio de 1.000 euros brutos e a publicación do artigo en todos os medios colaboradores.
Volver


© Concello de Carballo, 2009